אישור בטיחות NINJA ישאל – הפארק הרשמי

אישור השתתפות

הקדמה
השתתפותי בפעילות מתקני נינג'ה בפארק הרשמי המופעל ע"י "עד הבאזר גרופ-שותפות מוגבלת") להלן: "הפארק") מותנית בעיוני בתנאי אישור ההשתתפות ובמתן הסכמתי או ככל שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי, במתן הסכמתי בשם ילדי
הקטין )לכל תנאי אישור השתתפות זה. מילוי פרטיי המזהים (ובמקרה שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי גם מילוי הפרטים המזהים של ילדי הקטין) באישור השתתפות זה משמעם, שקראתי את כל תנאיו ,ושהנני מסכים ומחויב
להם במלואם. ידוע לי, כי לא חלה עלי כל חובה חוקית למסור את הפרטים המזהים, אולם בלא מסירתם לא אוכל להשתתף בפעילות בפארק. באישור השתתפות זה "הפארק" או "הפארק הרשמי" משמעם "עד הבאזר גרופ שותפות מוגבלת" להלן: "השותפות"


שימוש במתקנים בפארק


ידוע לי, שמטעמי בטיחות וזהירות הכניסה למתקנים בפארק והשימוש בהם מותנים בתנאים הבאים:

הסכמה להוראות תקנון האתר ולתנאי אישור השתתפות זה וקיומם, וכן קיום הוראות השימוש והזהירות המפורסמות בפארק וקיום הנחיות הבטיחות של צוות הפארק. הנני מתחייב לקיים את כללי הבטיחות בפארק.
ידוע לי, כי השותפות רשאית, על פי שיקול דעתה, למנוע את כניסתי ו/או להוציא אותי מהמתקנים ,ממתחם הנינג'ה ו/או מהפארק, אם לא אקיים את כללי הפארק ,כולם או חלקם, ובמקרה כזה השותפות תהיה פטורה מכל אחריות כלפי בגין כך. בכפוף לכל דין השותפות תהיה רשאית להודיע לי ,על פי שיקול דעתה, כי לא תתאפשר כניסתי לפארק, לרבות עקב: תקלה בפארק, דרישת כל רשות מוסמכת, מספר המבקרים בפארק, תקלה ו/או שגיאה בשריון מועד הפעילות ו/או מפני שלא קיימתי את כללי הפארק .הנני מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ו/או תביעה
מכל סוג שהוא כלפי השותפות  ו/או מי מטעמה בקשר למקרה בו לא תתאפשר כניסתי לפארק מכל סיבה שהיא, ובלבד במקרה ונמנעה כניסתי עקב מעשה ו/או מחדל של השותפות ,יושב לי מלוא הסכום ששילמתי עבור הכרטיס,ככל ששילמתי עבורו מראש, או תינתן לי אפשרות לבקר בפארק במועד אחר.
אני בריא, ולא סובל ממצב רפואי, העשוי להחמיר כתוצאה מהשתתפות בפעילות במתקנים ו/או במתחם הנינג'ה ו/או בפארק. אינני בהיריון.
ידוע לי, כי השימוש במתקנים בפארק תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסור בהחלט.
ידוע לי, כי מטעמי בטיחות חל איסור על הכנסת אוכל, שתייה ובעלי חיים למתקנים ו/או למתחם הנינג'ה בפארק, והנני מתחייב לנהוג בהתאם לכך.
אני מבין ומסכים לכך שהשימוש במתקנים בפארק הוא על אחריותי בלבד ,ושייך לסוג של פעילויות ספורט/פנאי, הכרוך בסיכון למשתתף בפעילות, שלא ניתן להימנע ממנו באופן מוחלט ללא פגיעה באופי הפעילות,לרבות סיכון של נזקי גוף חמורים, נכות, ובכלל זה כתוצאה מנפילה, החלקה, מעידה או פגיעה משימוש במתקנים בפארק, בין אם השימוש שלי הנו בהתאם לכללי הפארק ובין אם לאו, וברור לי כי אני עשוי להיפגע גם משימוש של כל אדם אחר במתקנים בפארק. הובהר לי, כי הסיכונים האפשריים במהלך הפעילות בפארק כוללים (הרשימה שלהלן אינה ממצה את כלל הסיכונים): חתכים, חבלות, שברים, פגיעה בפרק כף היד, זרועות, רגליים, קרסוליים, גב, ראש וצוואר ,פגיעה מסלטות או ממגע עם משתתף אחר, פגיעה בעמוד השדרה, ואלו יכולים להיגרם כתוצאה משימוש או משימוש לקוי כלשהו במתקנים על ידי כל אדם. אני מקבל על עצמי את הסכנות, בין ידועות ובין לא ידועות, של פגיעות, אובדן או נזק, שעשויים להתרחש בפארק, במהלך הפעילות בו ו/או השימוש במתקנים ו/או במתקני הנינג'ה; אני חושף את עצמי למצב זה בהכרה חיובית וברורה של הסיכון האמור, תוך ידיעת זכותי להישמר מפניו, ותוך בחירה מרצוני החופשי להשתתף בפעילות בפארק ולהסתכן בכל זאת .
בכפוף לכל דין, אני פוטר בזאת את השותפות ,בעלי מניותיה ,מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן יחד: "הנציגים"), מכל אחריות בגין כל פגיעה, אובדן ו/או נזק, לרבות לגוף ו/או לרכוש, שייגרמו לי, בפעילות ,במתקני הנינג'ה ו/או בפארק או מחוצה לו מכל סיבה שהיא, לרבות אך מבלי להגביל את כלליות האמור: (א)
בנסיבות אשר לשותפות אין שליטה עליהן, כגון סיכוני כוח עליון; (ב) בנסיבות של רשלנות שלי ו/או של הפרה מצידי של הוראה כלשהי מכללי הפארק ,ובכלל זה ומבלי להגביל את כלליות האמור במקרה שאעשה פעולה ו/או תרגיל מסוכן (כגון סלטות או קפיצות), תרגיל קשה ו/או שימוש אסור או בלתי מתאים במתקנים בפארק;
ו-(ג) בכל הנוגע לבטיחותי עד הגעתי לפארק ומרגע יציאתי ממנו; ואני מוותר בזה על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי ו/או כנגד השותפות ו/או מי מהנציגים בגין כך.

על אישור השתתפות זה יחולו דיני מדינת ישראל, והוא יפורש על פיהם (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). לבתי המשפט במחוז תל אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור לאישור
הקפיצה, לשימוש במתקנים ו/או לפארק.


צילום


ידוע לי ומוסכם עלי, כי השותפות מפעילה מצלמות (וידאו וסטילס) בפארק, וכי המשתתפים בפעילות בפארק מצולמים. אני נותן את הסכמתי, לכך שהשותפות רשאית לעשות כל שימוש, על פי דין ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בצילומים, בהם אני ו/או ילדיי הקטינים מופיעים, ואני מאשר כי לא תהיה לי ו/או למי מטעמי כל טענה, דרישה ו/או תביעה, לרבות לפיצוי כספי, בקשר לכך, ובכלל זה כלפי השותפות ו/או הנציגים.אישור זה הינו בגדר ההסכמה הנדרשת לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. זכויות הקניין הרוחני בצילומים שייכות לשותפות באופן בלעדי.


כללי


בגיר, שהינו מעל גיל 18 רשאי לחתום על אישור ההשתתפות.
קטין נדרש להחתים את ההורה או אפוטרופוס חוקי שלו על אישור ההשתתפות.
אישור השתתפות, שנחתם אלקטרונית, יהיה תקף במשך שנה מיום חתימתו, אולם השותפות לפי שיקול דעתה עשויה
לבקשך לחדש את חתימתך על אישור ההשתתפות גם בטרם חלוף שנה מהמועד בו חתמת עליו לראשונה, למשל במקרה של שינוי תנאי אישור ההשתתפות ,מעת לעת . אישור ההשתתפות שנחתם ידנית, יהיה תקף לשימוש חד פעמי במועד הביקור בפארק בלבד.
ידוע לי, ומקובל עלי, כי הסכמתי לתנאי אישור ההשתתפות ופרטי המזהים כאדם שאישר אותם בקשר עם השתתפות בפעילות בפארק (ו/או במקרה שהנני הורה או אפוטרופוס חוקי הפרטים המזהים של ילדי הקטין) ,ישמרו על ידי השותפות ,וישמשו אותה למטרות עסקיות או משפטיות חוקיות, לרבות לשם שליחת מידע שיווקי ופרסומי.

אישור השתתפות זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד.