תקנון אתר – קופת ת"א

תקנון אתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קופת תל-אביב כרטיסים ומופעים בע״מ, ח.פ  514987809 מרחוב קויפמן 2, תל-אביב (״קופת תל-אביב״) המפעילה את פעילות מכירת הכרטיסים באתר של קופת תל-אביב כרטיסים ומופעים בע״מ/ קופת חיפה/ ורשת מועדוני הגריי (להלן ביחד ולחוד- ״האתר״/ ״אתר האינטרנט״/ ״האתרים״).

התקנון יחול על כל הנכנס והמשתמש באתרים אלה (לרבות באזור האישי באתר ככל וקיים), על כל מחזיק כרטיס ועל כל פונה אל מוקד ההזמנות הטלפוני ו/או הדיגיטלי.

המחירים כוללים מע"מ (ככל שעל פי הדין חל מע"מ על העסקה), אלא אם צוין במפורש אחרת. המחירים אינם כוללים עמלות. לכל מחיר תתווספנה עמלה/ות, בהתאם להזמנה, כמפורט בתקנון זה.

האתר נועד ליתן מידע כללי וספציפי אודות מופעים ואירועים המתקיימים בארץ ועל דרכי פעילות בעלת האתר, שעיקר עיסוקה הינו מכירת והפצת כרטיסים למופעים ואירועים.

הנך מתבקש לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון זה. תקנון זה מתייחס לרכישה ו/או שימוש מכל סוג במוקד ההזמנות הטלפוני ובאתר האינטרנט של קופת ת"א, לרבות באזור האישי באתר.

כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על כל הנכנס לאתר, על המחזיק כרטיס ועל כל פונה אל מוקד ההזמנות הטלפוני והדיגיטלי.

השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.

הכותרות בתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.

פרשנות ותנאים כלליים

1.          הגדרות:

א.          "מופע" בתקנון זה – כל מופע או אירוע המופיע באתר.

ב.          "משתמש" בתקנון זה – כל הנכנס לאתר ו/או כל העושה באתר שימוש מכל סוג שהוא, לרבות הרוכש.

ג.           "הרוכש" בתקנון זה – כל המבצע בפועל פעולת רכישה באתר ו/או במוקד ההזמנות הטלפוני.

ד.          "המחזיק בכרטיס" בתקנון זה – כל המחזיק בפועל בכרטיס שנרכש באתר, לרבות הרוכש ו/או המשתמש.

2.          היה ואינך מסכים לאיזה מתנאי תקנון זה, הנך נדרש שלא לעשות שימוש באתר.

3.          בעצם שימושך באתר הנך מאשר, כי קראת את התקנון ומדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה; וכי אתה מסכים לתנאיהם ומודע לכך שאלה יחייבו אותך. שים לב – הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות מהוות הסכם בינך לבין בעלת האתר.

4.          בכל מקום בתקנון זה בו מצוין כי אין אחריות לבעלת האתר – יראו הוראה זאת כחלה אף על בעלי מניותיה ו/או שותפיה ו/או חברת האם שלה ו/או חברות קשורות אליה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה של בעלת האתר. כל שימוש מכל מין וסוג שהוא שנעשה באתר הינו בכפוף להוראות תקנון זה.

5.          בעלת האתר תהיה רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין. כל שימוש בתקנון שייעשה לאחר מועד שינוי התקנון כאמור, יהיה כפוף לשינוי.

6.          בכניסתך לאתר הנך מאשר כי אתה כשיר מבחינה משפטית להשתמש באתר, וכי יש לך הרשאה חוקית להיכנס לאתר ולהשתמש בו.

7.          בכניסתך לאתר, אתה מצהיר ומאשר, כי אתה רשאי לבקר באתר אך ורק לשם קבלת מידע ו/או רכישת כרטיסים ו/או מוצרים לשימוש אישי בלבד, אלא אם בעלת האתר נתנה לך אישור מפורש בכתב לעשות שימוש אחר באתר.

8.          בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להגביל משתמש מלעשות שימוש באתר, ואף למנוע ממשתמש להיכנס לאתר ו/או להוציא משתמש מהאתר, ככל שהדבר ייראה לה, מבלי צורך במתן הודעה מראש או נימוק, ומבלי שתחול עליה כל אחריות שהיא כתוצאה מכך.

תנאי שימוש

9.          השימוש באתר מיועד לצרכים אישיים ופרטיים בלבד ולא לכל שימוש מסחרי, עסקי, ציבורי או אחר.

10.       כל שימוש מסחרי או עסקי, או כל שימוש שאינו בהתאם לתקנון זה, מהווה הפרה חמורה של תנאי שימוש אלה, ועלול לגרור נקיטה בהליכים משפטיים.

11.       השימוש באתר כפוף לכך שהמשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי הולם ו/או בלתי הוגן וכיו"ב באתר ו/או שימוש אסור על פי התקנון.

12.       מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מתחייב, בין היתר, כדלקמן: שלא להשתמש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או בניגוד לכל דין ו/או חוזה ו/או כלל ו/או תקנה ו/או הוראה, שלא להפריע באופן כלשהו לתוכן האתר, שלא להכניס לאתר כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, לרבות קבצים מכל מין וסוג, שלא להכניס לאתר "וירוסים", שלא להשתמש באתר בניסיון להונות כל מאן דהוא, שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לשכתב את תוכן האתר או כל חלק ממנו, שלא להשתמש באתר לשם פגיעה בפרטיות ו/או ברכוש ו/או במוניטין ו/או בשם טוב ו/או בכל זכות אחרת של מאן דהוא, שלא להשתמש באתר על מנת לפגוע במאן דהוא, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תמונות כלשהן, לרבות תמונות פורנוגרפיות, פוגעניות, גזעניות ו/או תמונות אשר הפצתם יכולה להוות הפרה של הוראה חוקית, שלא להשתמש באתר לשם הפצת תכנים כלשהם, שלא להשתמש באתר לשם הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות, שלא לעשות כל שימוש בלתי מורשה באתר, שלא לעשות הזמנה באתר בשימוש בפרטים שאינם נכונים ו/או מטעים ו/או מוטעים ו/או מבזים כולם או חלק מהם, שלא לעשות שימוש באתר לצורך תעמולה, שלא לעשות שימוש באתר לצורך פרסום ו/או קישור לדבר פרסום, שלא לעשות שימוש באתר באופן הפוגע בזכויות יוצרים ו/או מבצעים, שלא להציב באתר קישור כלשהו ו/או כל תוכן שהוא, שלא לעשות שימוש מסחרי באתר. בנוסף לאמור לעיל, שלא להיכנס לאתר בניסיון לעשות כל אחד מהשימושים האסורים האמורים בסעיף זה.

13.       בעלת האתר תהיה רשאית להגביל את מספר הכרטיסים הנמכרים ו/או להפסיק מכירת כרטיסים למופע מסוים ו/או למופעים מסוימים ו/או לכל המופעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. בעלת האתר לא תהיה חייבת למכור כרטיסים למופעים המופיעים באתר, והיא תעשה זאת על פי שיקול דעתה בלבד.

14.       חל איסור מפורש לרכוש כרטיסים לשם מסחר בהם, לרבות מכירה חוזרת. במקרה של חשד כי רוכש כרטיסים רכש כרטיסים לצורך מסחר בהם, תהא בעלת האתר רשאית לבטל את הכרטיסים שנרכשו ורוכש הכרטיסים יהא האחראי הבלעדי לתוצאות הביטול לרבות מול צדדים שלישיים.  בעלת האתר תהיה רשאית להגביל משתמש מסוים לרכישה של מספר מסוים של כרטיסים ו/או לרכישת כרטיס אחד בלבד, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

15.       ככל שיהיה על המשתמש באתר ו/או במוקד ההזמנות ליתן פרטים לזיהויו, לרבות (ולא רק) לצורך רכישת כרטיס, מתחייב המשתמש ליתן פרטים מדויקים. ככל שהמשתמש ימסור פרט או פרטים לא מדויקים ו/או שגויים, הרי שהוא יישא בכל התוצאות הנובעות מכך, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אי ביצוע העסקה ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לבעלת האתר ו/או לכל צד שלישי. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי בעלת האתר לגבי אי ביצוע עסקה כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או שגויים על ידי המשתמש ו/או לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו או למאן דהוא אחר (ככל שייגרם) כתוצאה מאי מסירת פרטים מדויקים ו/או מסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש.

16.       מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, בעלת האתר אף תהיה רשאית לנקוט בכל האמצעים על פי דין כנגד משתמש שמסר פרטים לא מדויקים ו/או שגויים. בנוסף על כל האמור, הרי שהגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן, יהיה צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

17.       המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שכניסה למופע מחייבת אותו לנהוג על פי נוהלי המקום שבו מתקיים המופע (להלן: "המקום") ובאם יפורסמו הוראות מיוחדות לגבי מופע או אירוע (להלן: ״ההוראות המיוחדות״) מתחייב מחזיק הכרטיס לנהוג בהתאם להוראות המיוחדות ובמקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין ההוראות המיוחדות, יגברו ההוראות המיוחדות.

18.       המחזיק בכרטיס מצהיר, כי ידוע לו שלבעלת האתר ו/או למי מטעמה אין כל אחריות בנוגע לנוהלי המקום שבו מתקיים המופע, בנוגע למופע לרבות לגבי תוכנו, עצם קיומו או אי קיומו, וכי נוהלי כל מקום נקבעים על פי שיקול דעת הנהלת המקום בלבד ו/או כל מאן דהוא אחר שאינו בעלת האתר. לרוכש לא תהיה כל טענה כלפי בעלת האתר הנוגעת לנוהלי המקום שבו התקיים המופע. מחזיק הכרטיס יהיה אחראי לבדוק את נוהלי המקום לפני המופע, ולנהוג בהתאם להם.

19.       בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום אופן כלפי מחזיק הכרטיס במקרה של הרחקתו ממקום המופע עקב אלימות ו/או החזקת חומרים מסוכנים ו/או החזקת נשק ו/או מכל טעם אחר ו/או מניעת כניסתו אל מקום המופע עקב איחור ו/או אי עמידה ובכללי או בנהלי המקום ו/או מכל טעם אחר שייראה למנהלי המקום. למחזיק הכרטיס לא תהיה כל טענה כלפי בעלת האתר במקרה שבו יורחק מהמקום ו/או לא יורשה להיכנס אליו וכיו"ב, והוא אינו יהיה זכאי בשום פנים ואופן לקבלת החזר הכספים ששילם באמצעות האתר ו/או כל סכום אחר לבעלת האתר.

אופן ביצוע רכישת כרטיס ואופן ביצוע התשלום

20.       לצורך ביצוע רכישה באתר, יראו את הזנת פרטי ההזמנה על ידי המשתמש כהצעה. לאחר ביצוע ההזמנה, רשאית בעלת האתר לקבל או לדחות את ההצעה, כולה או חלקה. רק קבלת אישור מבעלת האתר באמצעות הדואר האלקטרוני שנמסר בדבר השלמת העסקה, תיחשב כאישור על קבלת ההצעה לרכישה המבוקשת.

21.       את הכרטיס ניתן לרכוש באמצעות האתר או באמצעות פנייה למוקד ההזמנות בטל' 2207* כאשר התשלום הינו באמצעות פרטי כרטיס אשראי הנמסר באתר או בטלפון, בחיוב אחד.

22.       רכישת כרטיסים באמצעות האתר מותרת לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים ובידיו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות המוכרות.

23.       העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי המתבצעים באמצעות מערכת הסליקה של האתר (אונליין/ או באמצעות הטלפון) מאובטחים ומוצפנים בטכנולוגיית SSL שהינה הטכנולוגיה המתקדמת ביותר בתחום אבטחת המידע. עם זאת, אין להוציא מכלל אפשרות שטכנולוגיה זו אינה מספקות אבטחה הרמטית.

24.       על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הרכישה להיות אמיתיים ומדויקים. בעלת האתר ו/או מי מטעמה שומרת על זכותה לנקוט בהליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד רוכש אשר מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה. לידיעתכם, הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.

25.       ברכישת כרטיס באמצעות כרטיס אשראי, מתחייב המשתמש כי יש לו הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי שבאמצעותו הוא רוכש את הכרטיס. בכל מקרה שבו יתברר כי למשתמש לא הייתה הרשאה לעשות שימוש בכרטיס האשראי האמור, תהיה בעלת האתר זכאית לשיפוי מלא מאת המשתמש לגבי כל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו לה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כתוצאה מכך.

26.       לאחר הזמנת הכרטיס ו/או בעת איסוף הכרטיס לא תהיה אפשרות לשנות את אופן התשלום.

רישום לאתר וכניסה לאזור האישי

27.       כאמור לעיל, על מנת לרכוש כרטיסים למופעים באמצעות האתר יש תחילה לסיים את תהליך אימות דו שלבי על ידי הזנת הקוד שישלח למספר הטלפון אשר הוזן לצורך ביצוע ההזמנה (otp) (לעיל ולהלן: ״אימות דו שלבי״) ולהזין פרטים מזהים כגון שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד וכתובת. בעלת האתר יכולה בכל עת לעדכן את פירוט הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע רכישות באתר.

28.       מספר הטלפון באמצעותו בוצעה ההזמנה ישמש כאמצעי זיהוי (לאחר ביצוע אימות דו שלבי) לצורך רכישות נוספות באתר וכן לצורך התחברות לאזור האישי באתר (לעיל ולהלן: ״האזור האישי״).

29.       האזור האישי באתר מאפשר צפיה בכרטיסים שנרכשו על ידיכם למופעים עתידיים, לבטל כרטיסים (בכפוף לתנאי הביטול הקבועים בתקנון זה לעיל ולהלן), להחליף מועד  או מושב (לאותו מופע ובכפוף לתנאים הקבועים לכך בתקנון זה לעיל ולהלן) ולעדכן פרטים אישיים (לעיל ולהלן: ״הפעולות באזור האישי״). מובהר, כי לבעלת האתר הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את הפעולות אשר ניתן לבצע באזור האישי, להחליט אם לאפשר את ביצוע הפעולות באזור האישי (כולן או חלקן) ביחס לכלל המופעים או ביחס למופע מסוים, לרבות במהלך המכירה למופע מסוים ולרוכש הכרטיסים וכיוצ״ב לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

30.       כל פעילות באזור האישי וכל פעולה שבוצעה על ידי המשתמש באזור האישי הנה באחריות המשתמש בלבד. בעלת האתר תהיה רשאית למנוע גישה מהמשתמש לאתר ו/או לאזור האישי בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי ולא תהיה לה כל אחריות בקשר לכך. כן תהיה בעלת האתר רשאית להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי וללא מתן הודעה על כך.

דיוור

31.       בהתאם להוראות סעיף 30 א (ג) לחוק התקשורת בעלת האתר מודיעה למשתתף/רוכש הכרטיסים כי בכפוף לביצוע רכישה באתר הפרטים שמסר ישמשו לצורך משלוח פרסומים שונים מטעמה בעבור מוצר או שירות דומה ו/או מופעים מסוגים שונים לתא הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות מסרונים (סמס) למספר הטלפון אשר הוזנו על ידו בתהליך הרכישה או הכניסה לאתר.

32.       המשתמש/רוכש נותן את הסכמתו לכך והוא מוותר מראש על כל טענה בכפוף לאישור זה.

33.       במידה והמשתתף מבקש מראש שלא ישלחו אליו פרסומים שונים עליו להודיע על כך בכתב, מבעוד מועד, לחברת הכרטיסים  במייל [email protected] או בפניה למוקד הטלפוני או הדיגיטלי.

מחירים ועמלות

34.       רכישה באמצעות האתר או מוקד טלפוני כרוכה בדמי טיפול ועמלות. מידע אודות עלויות דמי הטיפול והעמלות מתפרסם הן באתר והן במסגרת תהליך הרכישה. אנא הקפידו להתעדכן בעלויות אלה בטרם השלמת הרכישה.

35.       בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לעיכובים ו/או כשלים בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים, בין אם דרך האתר ובין בכל דרך אחרת, כתוצאה מאירועים ומגורמים שאינם בשליטתה, לרבות, שביתות ו/או תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או במערכות התקשורת ו/או תקלות אחרות ו/או פעולות איבה ו/או כוח עליון (לרבות מלחמה ומגפות) ו/או כל אירוע אחר שיפגע בהשלמת תהליך הרכישה ו/או באספקת הכרטיסים.

36.       בעלת האתר לא תישא בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר שייגרם (ככל שייגרם) למשתמש ו/או לכל אדם אחר, עקב איחור ו/או כשל באספקת הכרטיסים ו/או עקב אי אפשרות להשלים את תהליך הרכישה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו (ככל שייגרמו) מכל סיבה שהיא.

אופן קבלה ואיסוף של כרטיסים נרכשים

37.       הכרטיסים הנרכשים ישלחו לרוכשי הכרטיסים באמצעות קישור לכרטיס אלקטרוני אשר ישלח למספר הטלפון אשר הוזן על ידי הרוכש במועד ביצוע ההזמנה.

38.       במקרה של איסוף כרטיס מודפס או בקשה להדפסה או הנפקה חוזרת של קישור לכרטיס אלקטרוני שנרכש, על אוסף הכרטיסים להציג בעת קבלתם את אותו כרטיס האשראי באמצעותו שולמה התמורה עבור הכרטיסים בצרוף תעודה רשמית מזהה (תעודת זהות או רישיון) נושאת תמונה.

39.       למען הסר ספק – לא יימסרו כרטיסים שהוזמנו ו/או יונפקו מחדש ללא הצגת כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה העסקה וכן תעודה רשמית מזהה (תעודת זהות או רישיון) נושאת תמונה, אך לא יהיה בכך כדי לבטל את העסקה והרוכש יחויב במלוא סך העסקה.

40.       במקרה של סגירת דלתות המופע לאחר תחילת המופע, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע, לא מובטח להם שישמר להם המושב אליו נרכשו הכרטיסים ולא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

ביטול עסקה / ביטול מופע

41.       לאחר ביצוע  עסקת הרכישה באתר, יישלח לרוכש לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר בעת ביצוע העסקה, מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן בהתאמה: "מסמך פרטי העסקה" ו-"חוק הגנת הצרכן").

42.       לקוח רשאי לבטל את ההזמנה שביצע בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, והכל כמפורט להלן:

א.           רוכש רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 ימים מיום קבלת מסמך פרטי העסקה. בכל מקרה, לא ניתן לבטל עסקה בטווח של 7 ימים לפני המופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי, גם אם לא חלפו 14 ימים מיום הרכישה.

ב.          ביטול עסקה על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ייעשה בתוך 4 חודשים ממועד ביצוע העסקה, ועד 7 ימי עסקים לפני מועד האירוע שבגינו התבצעה העסקה – ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין הרוכש לבין בעלת האתר (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). במידה והעסקה נעשתה באתר בלבד ללא שיחה עם בעלת האתר, ביטול העסקה יעשה בתוך 14 יום, כאמור לעיל.בעלת האתר ו/או מי מטעמה תהא רשאית לבקש מהרוכש להציג תעודה המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש;

ג.           בביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה או הפרה אחרת של תנאי העסקה – תהא בעלת האתר רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הכרטיס או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם;

ד.          ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר.

43.       ביטול עסקה כאמור ניתן לבצע באופן עצמאי באזור האישי באתר או באמצעות פניה למוקד הטלפוני או הדיגיטלי של קופת תל אביב או באמצעות שליחת הודעה על ביטול עסקה באחת מהדרכים הבאות  (להלן: "הודעת ביטול"):

א.          במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת[email protected] ;

ב.          במוקד שירות הלקוחות בטלפון 2207*, בזמני הפעילות המפורטים באתר;

ג.           בדואר רשום לכתובת יחזקאל קויפמן 2 תל-אביב;

ד.          במשרדי קופת ת"א יחזקאל קויפמן 2 תא;

44.       בהודעת הביטול, יציין הלקוח את שמו, מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה (המצוין במסמך פרטי העסקה).

45.       לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי של הסכום ששילם, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול מבעלת האתר, בניכוי דמי ביטול כמפורט לעיל.

46.       אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין באפשרות כניסה למופע.

47.       לעניין זה, יודגש למען הסר ספק, כי בקשה לשינוי תאריך ו/או שינוי מקום ישיבה ו/או עמידה ו/או מופע ע"י המזמין, תחשב כבקשה לביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה. ביטול ההזמנה המקורית תעשה רק בהתאם לתנאים שפורטו לעיל.

48.       בעלת האתר תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בבעלת האתר ו/או בכל מאן דהוא ו/או בניסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא לבעלת האתר ו/או לכל מאן דהוא. ביטלה בעלת האתר עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל.

49.       בעלת האתר תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים:

א.          במקרה שנפלה טעות קולמוס, בין אם במחיר הכרטיס ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את בעלת האתר.

ב.          אם חלה טעות בהנפקה של הכרטיס האלקטרוני או המודפס ו/או בפרטי הכרטיס ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.

ג.           אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

ד.          במקרה של אירוע כוח עליון המונע את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת הכרטיסים.

ה.          אם יתברר לבעלת האתר כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה או כתוצאה ממנה לרבות מכירת הכרטיסים הנרכשים בספסרות, בעלת האתר תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.

ו.           אם יש לבעלת האתר יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בבעלת האתר ו/או בכל מאן דהוא ו/או בניסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא לבעלת האתר ו/או לכל מאן דהוא.

ז.           בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, בעלת האתר תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, וזכאות המשתמש לקבלת החזר תהיה בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

50.       במידה ובוטל המופע שאליו רכש הרוכש כרטיסים באמצעות האתר מכל סיבה שהיא, יהא מחזיק הכרטיס זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששילם בגין מחיר הכרטיס לבעלת האתר.

51.       במידה ומועד המופע יידחה למועד אחר יהא הכרטיס שבידי המחזיק תקף למועד המופע החדש בכפוף להודעה שתימסר ע"י בעלת האתר, ובהסכמתו של מחזיק הכרטיס. ככל ומחזיק הכרטיס לא יהיה מעוניין במועד החדש, הוא יהיה רשאי לבטל את העסקה לקבל החזר בגובה התשלום ששילם בגין מחיר הכרטיס.

שובר כספי

52.       בעלת האתר מאפשרת כהטבה לפנים משורת הדין באזור האישי של אתר קופת תל-אביב כרטיסים ומופעים בע״מ בכתובת www.2207.co.il בלבד! אפשרות לקבלת שובר כספי עד 24 שעות לפני מועד המופע גם באם רוכש הכרטיסים לא עומד בתנאי הביטול הקבועים בתקנון (להלן: ״השובר הכספי״ ו- ״הטבת השובר הכספי״, בהתאמה).

53.       בעלת האתר תהא רשאית להפסיק את הטבת השובר הכספי בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

54.       השובר הכספי יהיה בגובה הסכום אשר שולם על ידי רוכש הכרטיס במעמד הרכישה.

55.       השובר הכספי מזכה את המחזיק בו עד לגובה הסכום הרשום לזכותו. במקרה של שימוש חלקי תתבצע הפחתה של הסכום הטעון בשובר. ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין.

56.       תוקף השובר הכספי יצוין על השובר באזור האישי באתר, לאחר מועד זה לא יכובד השובר הכספי ולא יוחלף.

57.       ניתן לממש שובר מתנה יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין. לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי-מימוש, אובדן או גניבה

58.       בין היתר מאחר ומדובר בהטבה לפנים משורת הדין- הרי שלא ניתן לבטל את השובר הכספי ולא ניתן לקבל החזר בגין יתרה שלא נוצלה עד לתום תוקף השובר הכספי.

פרסומים

59.       בהתאם לשיקול דעתה, בעלת האתר עשויה ורשאית לאפשר למפרסמים שונים, תמורת תשלום, להציב פרסומות שונות ברחבי האתר אודות מוצרים, מבצעים או שירותים רלוונטיים, הן באמצעות באנרים, והן באמצעות מודעות טקסט והן באמצעים אחרים (להלן: "פרסומים").

60.       מובהר, כי כל הפרטים, החומרים והמידע בנוגע לפרסומים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים ועל אחריותם בלבד. אין בעלת האתר מתיימרת או יכולה לערוב על תוכנם, אמינותם או על כדאיותם, והיא לא תישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים בקשר לכל מוצר ו/או שירות ו/או אחר ולא תהיה צד לכל ההתקשרות בין המשתמשים לבין המפרסמים.

61.       על כן, מומלץ למשתמשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר.

62.       מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי בעלת האתר או מי מטעמה מעודדת או ממליצה על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו או על מוצריו. על המשתמשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם ירכשו מוצר או שירות.

זכויות

63.       התכנים המפורסמים באתר לרבות (אך לא רק) עיצוב, סימני מסחר, תמונות, פרסומות, מידע כתוב ו/או מצולם ו/או קבצי שמע ו/או מוסיקה וכל תוכן מכל מין וסוג שהוא בין אם מצולם, מודפס, מושמע הינם רכושם של המפיקים ו/או המארגנים ו/או המפרסמים ו/או המופיעים ו/או המבצעים ו/או בעלת האתר ו/או כל צד ג' אחר שאינו המשתמש. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש בכל תוכן מהתכנים הללו כולו או חלקו, לרבות (ולא רק) להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בו, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, ללא אישור בכתב ומראש מאת בעלת האתר ו/או בעל הזכויות. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לבעלת האתר /או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה מהפרת הוראות אלה.

64.       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהאתר הינו רכושה הבלעדי של בעלת האתר, ועל כן, הוא מתחייב שלא להעתיק ו/או לשחזר ו/או להפיץ ו/או להציג ו/או לטעון ו/או לעדכן ו/או למכור ו/או להכניס שינויים ו/או לשכפל ו/או לצלם ו/או להעביר בכל מדיה דיגיטלית את תכני האתר ו/או חלק מהם ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בהם, ו/או לעשות כל שימוש אחר שאינו מורשה על פי תנאי תקנון זה ו/או על פי הדין, באתר זה, ללא אישור בכתב ומראש מאת בעלת האתר.

65.       המשתמש באתר מצהיר, כי ידוע לו שייתכן שקיימים פרסומים באתר שלגביהם יש זכויות של צדדים שלישיים והוא מתחייב לשפות את בעלת האתר בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפיה מאת צד שלישי כלשהו בגין הפרת התנאים האמורים בתקנון זה על ידי המשתמש.

הגבלת אחריות

66.       המופעים הנמצאים באתר הינם באחריות היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר (להלן: "בעלי האירוע"). בעלת האתר אינה בשום אופן היוזמת ו/או האמרגנית ו/או המפיקה ו/או המארגנת של האירועים ו/או בעלת האירועים.

67.       רכישת כרטיס הכניסה הנה תוצאה של יחסים חוזיים בלעדיים בין הרוכש לבין היזמים ו/או האמרגנים ו/או המפיקים ו/או כל אדם ו/או גוף אחר ו/או בעלי האירוע, בהתאם לכל אירוע ואירוע. בעלת האתר משמשת אך ורק כמוכרת  הכרטיסים. בהתאם, גם הפרסומים הנעשים באתר בקשר עם המופע נעשים מטעם בעלי המופע בלבד ועל אחריותם הבלעדית.

68.       בעלי האירוע עשויים לשנות את מחירי הכרטיסים לפי שיקול דעתם בכל עת ולבעלת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בענין זה, לרבות לא בגין הפרש שייווצר, אם ייווצר, בין המחיר הנמכר לרוכש לבין המחיר המוצע לרוכשים אחרים. כמו כן, יתכן ובעלי המופע יקבעו מחירים ומבצעים שונים למופע מסוים, ישנו את המחירים במהלך תקופת המכירה למופע, הכל לפי שיקול דעתם של בעלי האירוע ולבעלת האתר לא תהיה כל אחריות בשל כך.

69.       אי לכך, בעלת האתר לא תהיה אחראית בגין ביטול המופע ו/או שינויים במופע ו/או שעת תחילת המופע ו/או שעת סיום המופע ו/או מקום המופע ו/או שינויים במקום המופע ו/או הפרעות במופע ו/או איכות המופע ו/או זמינות כרטיסים למופע ו/או סירוב כניסה למופע ו/או השתתפות במופע ו/או כל דבר אחר בקשר עם המופע ו/או כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) למאן דהוא בקשר עם המופע, לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, בתוך ו/או מחוץ לשטח המקום בו מתקיים המופע.

70.       לבעלת האתר אין ולא תהיה כל אחריות לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק, נזק רכוש ו/או נזק גוף, ישיר, עקיף, משני, תוצאתי, שייגרם (ככל שייגרם) לכל מאן דהוא לרבות (ולא רק) לגולש ו/או למשתמש ו/או לרוכש ו/או למחזיק כרטיס ו/או לכל מי מטעמם ו/או במקומם כתוצאה משימוש כלשהו שנעשה באתר, לרבות (ולא רק) גלישה באתר לשם קבלת מידע ו/או לשם הנאה ו/או לכל מטרה אחרת ו/או רכישה שבוצעה באתר ו/או במוקד ההזמנות ו/או כניסה למופע מהמופעים המופיעים באתר ו/או כל דבר הקשור למקום המופע ו/או למוקד ההזמנות ו/או לאירוע ו/או הנובע מאלה ו/או מהשימוש באתר ו/או במוקד ההזמנות, למעט במקרים בהם לא ניתן להתנות על אחריות כאמור על פי דין.

71.       בעלת האתר אינה מתחייבת בשום אופן כי לא יהיו באתר ו/או במהלך השימוש בו טעויות קולמוס ו/או הפרעות ו/או עיכובים ו/או שיבושים ו/או קלקולים ו/או העתקות ו/או פעולות זדוניות ו/או כשלים ו/או נזקים מכל מין וסוג שהוא ו/או תקלות ו/או חדירות בלתי מורשות לאתר ו/או לתוכנה ו/או לחומרה ו/או לקווי התקשורת אצל בעלת האתר ו/או אצל כל מי מטעמה.

72.       המשתמש ו/או מי מטעמו מוותרים ויתור מפורש ומוחלט על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או תלונה כנגד בעלת האתר לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם (ככל שייגרם) לו ו/או למי מטעמו כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על תכני האתר כולם או חלקם ו/או כתוצאה משימוש במוקד ההזמנות, למעט במקרים בהם לא ניתן להתנות על אחריות כאמור על פי דין.

73.       ככל שבאתר יופיעו קישורים ל"דפי נחיתה" ו/או לאתרים אחרים ו/או כל קישור אחר, לא תהיה לבעלת האתר כל אחריות לגבי אותם "דפי נחיתה" או אתרים ו/או לכל קישור אחר, לרבות לגבי התוכן שלהם, וככל שהמשתמש יעשה שימוש בקישור, הרי שהוא יעשה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

74.       השימוש באתר הנו AS IS. בעלת האתר איננה מתחייבת כי כל המערכות באתר יפעלו בצורה תקינה או כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר אחר אין משמעה כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ואין משמעו כי בעלת האתר ו/או מי מטעמה ממליצה או מעודדת השימוש באתר המקושר. בעלת האתר, מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך לרבות בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים המקושרים אליהם ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים בהם.

75.       בעלת האתר אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, בעלת האתר רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקתו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שיגרם (ככל שייגרם) כתוצאה מכך.

שונות

76.       מבלי לגרוע מזכותה של בעלת האתר לנקוט בהליכים משפטיים, בעלת האתר שומרת על זכותה למנוע ולחסום את גישתם לאתר של משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של בעלת האתר.

77.       בעלת האתר רשאית בכל עת להעביר את הבעלות באתר ו/או את הזכות להפעילו במלואה ו/או בחלקה לכל גורם אחר ובמקרה זה לא תהיה למשתמש ו/או לכל גורם אחר מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר.

78.       מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

79.       לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

80.       על תקנון זה יחולו הוראות הדין במדינת ישראל.

81.       סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לתקנון זה ו/או לאתר תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך באזור ת"א בלבד.

ֿ

מדיניות הפרטיות

חברת קופת ת"א כרטיסים ומופעים בע"מ (להלן ביחד: "החברה", "אנחנו" או "אנו") מכבדת את זכותך לפרטיות. ברצוננו לאפשר לך לקבל החלטות מושכלות לגבי השימוש במידע שלך.

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר כיצד נוהגת החברה ביחס למידע הנאסף באמצעות אתר www.2207.co.il ואתר https://2207.kupat.co.il/ ו/או  www.garyclub.co.il(להלן ביחד: "האתר") או באמצעות השירותים שהחברה מספקת (להלן: "השירותים") וכיצד החברה אוספת, משתמשת, מוסרת ומגנה על המידע שמתקבל מהמשתמשים.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתקנון האתר, הנמצא בכתובות האתר אשר צוינו לעיל.

מידע שאנו אוספים

"מידע אישי" או "מידע" הינו מידע שאפשר לשייכו אל אדם או ישות, כגון שם, מספר טלפון או כתובת אימייל. עבור חלק מהשירותים שאנו מספקים ולרבות ביצוע רכישות באתר, דרושים מסירת מידע אישי. במסגרת הרשמה לרכישות באתר, תידרש למסור לנו מידע, לרבות פרטי אמצעי תשלום. כמו כן, מידע נוסף שאנחנו עשויים לאסוף ממך כולל שם מלא, מספר טלפון וכתובת מייל. כמו כן, אם תפנה אלינו, נאסוף את המידע הקשור לפניה שלך. לא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תסכים למסור את המידע, כולו או חלקו, ייתכן וחלק מן השירותים שאנו מספקים יימנע ממך ו/או לא תוכל לקבל את השירותים. כמו כן, אנחנו עשויים לשמור פרטים אחרים אודות שימושך בשירותים, כגון פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית או ההצעות והשירותים שעניינו אותך. ישנו מידע מסוים שאפשר ונאסף בצורה אוטומטית אודות המחשב, הדפדפן, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP ו/או מכשיר הנייד שלך.

כיצד אנו מגנים על המידע

אנו נוקטים באמצעים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע שנמסר לנו, גם בזמן המסירה וגם לאחר שאנו מקבלים אותו. אך, לא קיימות שיטות העברה או אחסון אלקטרוני שהינן בטוחות לחלוטין. לכן, למרות שאנו משתדלים לנקוט בדרכים מקובלות בכדי להגן על המידע שלך, איננו יכולים להבטיח את ביטחונו המוחלט של המידע.

         כיצד אנו משתמשים במידע

לא נשתף את המידע שלך עם גורמים אחרים ללא הסכמתך המפורשת, פרט לדרכים שיוזכרו כאן במפורש, ואלא אם כן נידרש לעשות כן לפי כל חוק, תקנה או צו בית משפט או בכדי לשתף פעולה עם חקירה של רשויות אכיפת החוק.

אנחנו משתמשים במידע שאתה מוסר לנו כדי לספק לך את האתר והשירותים שלנו, כגון שליחת ההזמנות שלך אלייך, וכן שליחת מידע אודות מבצעים, חדשות או אירועים באמצעות הדואר האלקטרוני או הודעות SMS.

אנחנו עשויים להשתמש במידע לצרכים הפנימיים שלנו, כגון על מנת לאבחן בעיות עם השרתים שלנו או כדי להפוך את השירותים שלנו ליותר שימושיים או להתאימם לצרכים שלך.

ככל שבוצעה רכישה של כרטיסים למופע באמצעות האתר, אנו עשויים להעביר את המידע למפיקי ו/או מארגני המופע.

כמו כן, אנחנו עשויים להעביר את המידע שלך ל:

  • חברות הקשורות אלינו, או לספקים ו/או קבלני משנה, כגון ספקים שאוספים, מעבדים ו/או מאחסנים מידע עבורנו. אנו נדרוש מהחברות הקשורות אלנו, מהספקים ו/או מקבלני המשנה לפעול על פי תנאי מדיניות הפרטיות שלנו.
  • שותפים עסקיים איתם אנו עשויים להציע במשותף מוצרים או שירותים, או שמוצריהם או שירותיהם יוצעו באתר שלנו. תוכל לדעת מתי צד שלישי קשור בהצעה של מוצר או שירות כששמו יופיע בהצעה, לבד או יחד עם שמנו. אם תבחר להשתמש במוצרים או בשירותים אלה, אנו עשויים לשתף מידע אודותיך, כולל המידע האישי שלך, עם אותם השותפים. שים לב שאיננו שולטים בנוהלי הפרטיות של השותפים העסקיים הללו. אם אינך מעוניין עוד לאפשר לצד שלישי להשתמש במידע שלך, צור קשר עם צד שלישי זה.
  • הפניה לאתרי אינטרנט אחרים. אם הופנית לאתר זה מאתר אחר (לדוגמה, באמצעות קישור), אנו עשויים לשתף מידע מסוים אודותיך עם האתר המפנה. אנו מעודדים אותך לעיין במדיניות הפרטיות של כל אתר שהפנה אותך לאתר שלנו. בנוסף, כאשר אתה עובר לאתר של השותפים שלנו דרך קישור מהאתר שלנו, אנו מספקים לשותף זה מזהה ייחודי, כך שהוא ידע שהופנית אליו מהאתר שלנו. מזהה ייחודי זה לא יכיל את המידע האישי שלך.

בנוסף, ייתכן שבאמצעות ניתוח של כל המידע שאנחנו נאסוף או נקבל, כולל מידע לגבי המשתמשים, אנו עשויים ליצור מידע סטטיסטי אודות מגוון רחב של משתמשים (להלן: "מידע סטטיסטי"). מידע סטטיסטי מסייע לנו בהבנת מגמות וצרכיהם של המשתמשים בכדי שנוכל לשקול שירותים ומוצרים חדשים ובכדי שנוכל להתאים שירותים ומוצרים קיימים לצרכיהם של המשתמשים. מידע סטטיסטי הינו אנונימי ולא נקשר אותו למידע אישי. ייתכן שנמסור מידע סטטיסטי לשותפים שלנו, ללא הגבלה, לפי תנאים מסחריים שנקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

ייתכן ונמסור מידע שאינו אישי ל-Google Analytics בכדי לקבל ניתוח של השימוש באתר ובשירותים שלנו. Google Analytics רק אוספים את כתובת ה-IP שהוקצתה אליך בעת הביקור באתר, ולא שמך או מידע מזהה אחר. איננו משלבים מידע שקיבלנו מ- Google Analytics אם מידע אישי אחר. נא לפנות לתנאי השימוש של Google Analytics (בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html) כמו גם למדיניות פרטיות שלGoogle  (בכתובת http://www.google.com/policies/privacy) כדי לקבל מידע נוסף בנדון.

קבצי Cookies 

Cookie הינו קטע קצר של טקסט הנשלח אל הדפדפן של המבקר באתר. בעת ביקור חוזר, הדפדפן שולח את קטע זה למכשירו של המבקר המקורי. אנחנו משתמשים בקבצי cookies כדי להתאים את חוויית השימוש שלך לצרכים שלך. ייתכן ונשתמש ב-cookie "מתמיד" על מנת לשמור את ההגדרות והתאמות האישיות שלך, וכן את פרטי אמצעי התשלום לצורך ביצוע קנייה חוזרת על-ידך או ביטול עסקה שביצעת. כמו כן, אם תיכנס לאתר, ה-cookie ישמש כדי לזהות אותך כמשתמש תקף, כדי שלא תצטרך להכניס את פרטיך מחדש בכל שימוש באתר. רוב דפדפני האינטרנט מוגדרים מראש בצורה המאפשרת קבלת cookies, אבל אתה יכול לשנות את ההגדרה הזו כך שהדפדפן שלך יחסום את כל ה- cookiesאו כדי שהדפדפן יודיע לך כל פעם ש- cookieנשלח. כמו כן, אתה יכול למחוק כל cookie קיים בכל עת. אך ייתכן וחלק מהתכונות של השירותים ו/או של האתר לא יעבדו כראוי אם תבטל או תסיר את ה-cookies.

קישורים

ייתכן ואנחנו נציג קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. כל מידע אישי שתמסור לכל צד שלישי הינו מידע הנמסר ישירות לצד שלישי והינו כפוף למדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי. חוץ מכפי שמתואר לעיל, אנחנו לא נהיה אחראיים לתוכן או לנהלי פרטיות של צדדים שלישיים כאמור. קישורים מהאתר שלנו מוגשים אליך לנוחיותך. אנחנו ממליצים לך ללמוד על נהלי הפרטיות של כל גוף לפני שאתה מוסר לו מידע כלשהו, כולל מידע אישי. איננו יכולים להיות אחראים לשימוש של המידע שלך על ידי גופים שלישיים.

שימוש של השירותים על ידי ילדים

החברה איננה אוספת מידע מזהה מילדים מתחת לגיל 13. במקרה שתיווכח שילד מתחת לגיל 13 נרשם ללא הסכמת ההורים או האפוטרופוס שלו, אנא יידע אותנו מיידית.

שימושים אחרים והעברת מידע

אנחנו נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או מנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות או התוכן הדיגיטאלי של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין או בפעולות מפרות חוק. אנחנו עשויים להשתמש בשירותיהם של קבלני משנה הנמצאים במדינות אשר אינן מדינת מגוריך, ולשלוח להם את המידע שנקבל. למשל, אנחנו עשויים לשלוח את המידע שלך למדינות מחוץ לישראל. כל קבלני המשנה יהיו כפופים לחובות אי-גילוי ואי-שימוש. למרות זאת, ייתכן ובחלק מהמדינות יהיו רמות של הגנה על מידע אישי או מידע אחר שאינן משתוות לרמת ההגנה במדינתך. אנחנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו הכוללים את המידע שלך אם נמכור את העסק שלנו או חלק ממנו, לרבות בזמן משא ומתן בקשר לעסקה כאמור ולרבות העברה מחוץ לישראל.

עיון, תיקון או עדכון של המידע שלך

אנו מאפשרים לך לעיין במידע שסיפקת במהלך הרישום ולשנות נתונים, אי דיוקים או שגיאות במידע באזור האישי באתר (באופן עצמאי) או באמצעות פניה למוקד הטלפוני או הדיגיטלי שלנו.

אנו נשמור את המידע שלך כל עוד החשבון שלך פעיל או כפי הנדרש כדי לספק לך שירותים. אם ברצונך לסגור את חשבונך או לבקש שלא נשתמש במידע שלך כדי לספק לך שירותים, צור עמנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני המפורט למעלה. אנו נשמור את המידע שלך ונשתמש בו לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו, לפתור סכסוכים ולאכוף את ההסכמים שלנו.

תקשורת והודעות

אנו עשויים לשלוח לך הודעות באמצעות הדוא"ל וכן הודעות SMS או הודעות אחרות אודותינו או אודות המוצרים והשירותים שלנו. על ידי קבלת תנאי השימוש שלנו (לרבות תנאי מדיניות פרטיות זו) או שימוש באתר ו/או בשירותים, אתה מסכים לקבלת הודעות מסחריות כאלו. תוכל להסיר את הפרטים האישיים שלך מרשימת התפוצה שלנו ולהפסיק לקבל מאתנו מסרים בעתיד, על ידי לחיצה על קישור ביטול המופיע בכל מסר או על ידי שליחת דוא"ל לכתובת [email protected] . לידיעתך, ככל שרכשת כרטיסים למופע באמצעות האתר, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות לשירותים, לרבות הודעות שירות והודעות ניהוליות, המתייחסות לחשבונך, מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתן, אלא אם חלפו 10 ימים ממועד המופע.

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. במידה ויבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות יש לפנות ל: [email protected].

עדכון אחרון: 15.11.2023